Trygghet och hållbarhet skapar engagemang

ATT ANSVARA hallbarhet

 

HSB Östergötlands vision – Tillsammans gör vi livet enklare – baseras på ett hållbart synsätt och ett ansvar för vår framtida utveckling. Vi fokuserar på gemensamma satsningar inom miljöarbetet. Vi värdesätter social tillhörighet och trygghet. Sist, men inte minst, krävs en stabil ekonomi som möjliggör det vi tror på.

En hållbar aktör
HSB är Sveriges mest hållbara varumärke i kategorin bostäder. För tredje året i rad blev vi branschvinnare i Sustainable Brand Index, Europas största varumärkesstudie om hållbarhet. Totalt har 28 000 svenskar tillfrågats, vilket visar styrkan i att ha en HSB-sköld på väggen. Under årtionden har vi byggt bostäder för våra medlemmar – fastigheter som står för trygghet, kvalitet, innovationer och utveckling. Idag är vi en av marknadens ledande aktörer med en ständig efterfrågan av projekt. Vi följer husen och förvaltar dem i årtionden framöver. Det är en miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, som grundar sig i en långsiktighet – och där vi är med hela tiden!

Arbetet i våra bostadsrättsföreningar
HSB erbjuder sina bostadsrättsföreningar flera medlemsförmåner som ger trygghet och stöd i det löpande arbetet för styrelse och medlemmar. En bra bostadsrättsförening har en ekonomisk plan, en underhållsplan och kunskap i styrelsen om hur man hanterar det dagliga arbetet med förvaltning och underhåll. En fördel är HSB-ledamoten, som ingår i bostadsrättsföreningens styrelse. På så sätt får föreningarna ett uppskattat bollplank med värdefull kunskap om marknaden, stadgar, lagar och regler. Juridisk och sakkunnig rådgivning, utbildningar samt tillgång till samarbetsavtal som HSB förhandlat fram med utvalda leverantörer är andra fördelar som våra föreningar drar nytta av.

– 2020 blev ett utmanande år för många av HSBs föreningar. När pandemin var ett faktum i mars månad ställdes utbildningar och evenemang in för att minska smittorisken. Vi rekommenderade även att man flyttade fram såväl föreningsstämmor som vissa större projekt, säger Mats Johansson, medlemsansvarig på HSB Östergötland.

Under våren kom ett nytt lagförslag om att anordna stämmor via poströstning. Till att börja med var det ett hybridförslag som tillät både fysiskt deltagande på stämma i kombination med poströstning. Därefter kom ett nytt förslag som tillfälligt tillät enbart poströstning. Mats Johansson berättar att HSB Östergötland erbjöd stöd till föreningarna i arbetet med att ta fram instruktioner, rutiner och poströstningsmallar. Trots den snabba omställningen så har föreningsstämmorna fungerat mycket bra.

Den 2 december 2020 beslutade riksdagen att den tillfälliga lagändringen kommer att förlängas och gäller även under hela 2021. Beslutet gör att man underlättar genomförandet av föreningsstämmor under pågående pandemi. Den tillfälliga lagändringen innebär att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller genom att medlemmarna enbart deltar genom poströstning. HSB Östergötlands föreningsstämma genomfördes i Gamla Linköping den 2 april. Vi hade ett fåtal deltagare på plats, övriga medverkade via poströstning. Årets svåra situation har skapat ett stort engagemang och alla har bidragit på bästa sätt, vilket visar att det mesta går att lösa när det väl krävs.

Många föreningar valde dessutom att ställa om till digitala styrelsemöten vartefter pandemin tog fart, andra fortsatte att ha fysiska möten men i rymliga lokaler med stora avstånd.

– Efter sommaren startade vi upp utbildningarna igen via Teams. Faktum är att det har fungerat överraskande bra. Vi har haft fler deltagare och från olika orter, vilket visar att tillgängligheten har ökat. Som det ser ut nu fortsätter vi på samma sätt året ut och även våren 2021, konstaterar Mats Johansson.

Hallå Gunnar Monsén!

Hur har coronaåret påverkat arbetet ute i föreningarna?
"Jag sitter som ordförande i HSB brf Tombolan där min hustru och jag bor, sedan är jag HSB-ledamot i brf Ullstämma by och HSB brf Ljungblomman. Gemensamt för föreningarna är att styrelsearbetet har fungerat, men vi saknar den fysiska närvaron och diskussionerna. Istället skickas underlag ut via Mitt HSB, så att alla kan förbereda sig inför de digitala mötena.  

Brf Tombolan är en förhållandevis ny förening, vilket innebär att vi har ett större behov att träffas vid informationsmöten och aktiviteter. Årets föreningsstämma genomfördes med poströstning, vilket inte är optimalt men ändå ett sätt att lösa situationen. Vår KUL-kommitté har också legat lågt i år, det blev varken sommar- eller glöggmingel som planerat.

Nu hoppas jag på att vaccinationen ska göra livet mer normalt. Vi längtar alla efter att ses igen." 

Gunnar Monzen

Våra tjänster
Tillsammans med våra bostadsrättsföreningar skapar vi ständigt nya tjänster och aktiviteter som innebär ökad kunskap, en effektiv förvaltning, nya lösningar och värdehöjande satsningar. 

Våra tjänster är till för att underlätta våra medlemmars och kunders vardag. Allt fler föreningar anlitar HSB Östergötland för såväl administrativ som teknisk förvaltning. Under 2020 har vi fått fem nya kunder där bostadsrättsföreningarna har valt en trygg totalförvaltning. Totalt antalet kunder är 221 (208) med tekniska förvaltning, varav 184 (173) är bostadsrättsföreningar. Av dessa är 136 (130) HSB-föreningar och 48 (43) är fristående föreningar som har gjort sina aktiva val. Motsvarande siffror för vår administrativa förvaltning är totalt 180 (179) bostadsrättsföreningar. Av dessa är 152 (149) HSB-föreningar och 28 (30) fristående föreningar och 7 samfälligheter.

Boservice
För Boservice har utvecklingen under året inneburit en omställning. När Covid-19 bröt ut genomfördes en risk- och konsekvensanalys, som sedan låg till grund för nya rutiner.

– Det var viktigt att snabbt säkerställa en god arbetsmiljö, utan att det påverkade kunderna. Specialrutiner kring hur man ska utföra arbetsuppgifterna togs fram och vi möjliggjorde möten med avstånd. Det har bland annat blivit mer utomhusarbete än vanligt och vi har fokuserat mycket på städ av allmänna utrymmen, berättar Ann-Christine Thurn, chef Boservice på HSB Östergötland.

Under året har medarbetare genomgått hygienutbildning för en coronasäker hantering. Tydligare rutiner och skyddsutrustning har blivit en del av medarbetarnas vardag, med ständigt uppdaterad information via intranätet och arbetsmiljöverktyget Help24.

– Vi har arbetat hårt för att anpassa oss och vara flexibla i det dagliga arbetet. Generellt har vi mött stor förståelse och acceptans bland kunderna. Alla förstår att vi måste stämma av läget innan vi går in i lägenheter och att vi under vissa perioder bara utfört akuta ärenden. Samtidigt ser vi att intresset för våra digitala verktyg har ökat. Vi har bland annat fått ha våra uppstartsmöten av nya avtal via teams, vilket fungerat väldigt bra, säger Ann-Christine Thurn.

Några av årets händelser inom Boservice

  • 2019 genomfördes en omorganisation där fyra nya arbetsledare tillsattes. De har genomfört en 1-årig arbetsledarutbildning som slutfördes i juni 2020. (finns foto). 
  • Vi har haft en genomgång av städkemikalier, där vi gått från 100 till 25 produkter. Fokus har legat på rätt produkt och rätt dosering. I organisationen har vi utsett ansvariga för inköp och lager. Den städutbildning som skulle ha genomförts under året flyttas till 2021.
  • Vi har genomfört en utbildning i Aff-avtal (avtal för fastighetsförvaltning och service) som tydliggör hur vi upprättar våra avtal efter branschriktlinjer. Ett tiotal medarbetare har genomgått en digital Aff-utbildning under året. 
  • Våra reparatörer har fått nya bilar som går på HVO – ett fossilfritt bränsle.
  • I början av året har vi varit med i ett pilotprojekt där vi utvärderat ett nytt arbetsverktyg, som ska underlätta hantering och uppföljning av arbetsorder och avtalsuppgifter för våra medarbetare och kunder.

Ekonomi och underhåll
Under 2020 har HSB Östergötland haft ett bra kundinflöde och vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster. Allt fler föreningar har satt in mer medel hos oss och inlåningen är högre, jämfört med föregående år. HSB Östergötland har en ekonomi i balans, vilket är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet. I allt vi gör – från stora övergripande koncernsatsningar till mindre projekt med våra föreningar – finns ett ansvar och ett långsiktigt tänkande.

Administrativ service har under hösten genomfört budget- och underhållsmöten tillsammans med Teknikkonsult. Det är ett värdefullt tillfälle att diskutera föreningens behov, nästa års budget och framtid, där våra bostadsrättsföreningar får en helhetsbild kring ekonomi och underhåll. Tillsammans har vi definierat de största kostnadstjuvarna i föreningens ekonomi, sett över planerat underhåll två till fem år framåt i tiden och analyserat föreningens ekonomiska ställning. I år har vi haft 118 möten inbokade, jämfört med 104 förra året. Vi ser att antalet föreningar nyttjar den här möjligheten ökar och responsen är väldigt positiv.

För siffror och fakta finns årets ekonomiska rapport här  

God grannsamverkan
Under 2020 har grannsamverkan varit viktigare än någonsin. Många bostadsrättsföreningar har KUL-kommittéer som genomför uppskattade insatser för att skapa social samhörighet och intressanta evenemang. KUL står för kultur, utbildning och ledarskap. 2020 har inneburit ett annorlunda år, där traditionella evenemang har ställts in eller fått hitta nya former. Föreningar genomför fler uteaktiviteter och vi ser även att omsorgen om de egna grannarna har ökat. Det kan vara allt från matinköp till andra vardagliga bestyr som kan vara svårt att klara på egen hand under dessa speciella tider.

Stig

I HSB brf Vidingsjö 1, i Linköping, bor 94-årige Stig Sköld. Han och hustrun flyttade in när husen var helt nya i mitten av 1970-talet. Tack vare hjälpsamma grannar kan han fortfarande bo kvar i ett tryggt område som han stortrivs i. Läs artikeln i Hemma i HSB.

Vi värnar om det lokala
HSB Östergötland har ett samarbete med Missing People, där vi stöttar deras arbete i vår region. Vi sponsrar även Nattvandrarna i Linköping. Det här är ideella verksamheter med hjärta och omtanke, som visar vikten av att gå samman för att nå resultat.

Ansvar i ett större perspektiv
HSB och den humanitära organisationen We Effect har sedan många år ett samarbete, där vi medverkar till att utsatta människor kan bilda bostadskooperativ och bygga egna hus. Förbättrade bostadsförhållanden är en av de viktigaste frågorna för att bekämpa fattigdom i världen.

HSBs medlemmar bidrar med två kronor av medlemsavgiften och för varje nybyggd HSB-lägenhet skänks ett tusen kronor. Totalt samlade HSB in 3 413 881 kronor till WeEffect. Av detta utgörs 589 775 kronor av en extra kampanj – ”Starkare tillsammans” – som genomfördes på grund av pandemin. Vi på HSB Östergötland bidrog med 51 485 kronor av de 589 775 kronorna i kampanjen, det vill säga nästan 9 procent av totalen! HSB hjälper We Effect att göra skillnad i världen!

Samverkan skapar möjligheter!
Ett internationellt samarbete gör oss starkare. Över en miljard människor är delaktiga i kooperativ runt om i världen. HSB är medlem i flera organisationer:

  • ICA – International Cooperative Alliance: representerar cirka 290 kooperativa medlemsorganisationer med sammanlagt över en miljard medlemmar i drygt nittio länder. ICA är en global röst för kooperationen och en arena för kunskapsutbyte, diskussion samt opinions- och påverkansarbete för de kooperativa idéerna.
  • Cooperatives Europe: rösten för kooperativa organisationer i Europa och påverkar på den europeiska nivån.
  • Housing Europe: intresseorganisationen för Europas kooperativa, allmännyttiga och icke vinstdrivande bostadsorganisationer. Housing Europe företräder omkring 26 miljoner hushåll.